Ogłoszenie o przetargu nr. 549371-N-2019 z dnia 17.05.2019 r.

Wieliczka, dnia 17 maja 2019 r.

ZSG. 26/1/2019

 

 

Ogłoszenie nr 549371-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

Zespół Szkół w Gdowie: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GDOWIE Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Gdowie, krajowy numer identyfikacyjny 23113600000000, ul.   , 32-420  Gdów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 514 458, e-mail zsg@powiatwielicki.pl, faks 122 514 061.
    Adres strony internetowej (URL): https://zsgdow.edu.pl/
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://zsgdow.mirobip.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://zsgdow.mirobip.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zespół Szkół w Gdowie, Gdów 405, 32-420 Gdów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GDOWIE Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Numer referencyjny: ZSG. 26/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie o część obejmującą sale warsztatowe i salę wielofunkcyjną z zapleczem sanitarnym i instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową infrastruktury technicznej i nawierzchni utwardzonych na działce nr 811, obręb Gdów, Gmina Gdów. 2. Roboty obejmują miedzy innymi: a) rozbudowę istniejącej kubatury o część obejmującą sale warsztatowe oraz salę wielofunkcyjną z zapleczem sanitarnym b) wykonanie przewiązki łączącej część istniejącą i projektowaną budynku c) rozbudowę instalacji wewnętrznych (wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej) d) wykonanie wentylacji mechanicznej w obrębie projektowanych sal e) przebudowę infrastruktury technicznej istniejącej w miejscu projektowanego zainwestowania f) przebudowę nawierzchni utwardzonych na działce w otoczeniu projektowanej rozbudowy 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) przedmiarach robót– załącznik nr 8 do SIWZ, b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ c) projekcie budowlanym i wykonawczym opracowanym przez RK Firma Projektowo-Usługowa Radosław Kwiatek os. Kościuszki 7/6, Wieliczka, grudzień 2018r. -załącznik nr 10 do SIWZ, 4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej Terenu Budowy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania zgodnie z technologią robót określonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Zamawiającym. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 6. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 7. Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy i innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 8. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową oraz zezwalające na ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej. 9. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 10. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z: a) decyzją Starosty Wielickiego nr 1839.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., znak: BGN.6740.G.1891.2018 – załącznik nr 11 do SIWZ. 14. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, użytkowych, estetycznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 11. Przy zastosowaniu rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego rozwiązań przykładowych, na Wykonawcy ciąży obowiązek zastosowania rozwiązań jednolitych przy wykonywaniu całego przedmiotu zamówienia. 12. Wykonawca jest zobowiązany do: a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, polskim prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, b) protokolarnego przyjęcia Terenu Budowy i przygotowania go do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności wyposażenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty niezbędne dla/lub podczas wykonywania robót, oświetlenia Terenu Budowy i zapewnienia jego ochrony, c) zapewnienia dostaw energii elektrycznej, gazu, wody oraz innych mediów, w zakresie koniecznym dla wykonania przedmiotu Umowy, oraz pokrycie pełnych opłat za energię elektryczną, wodę, gaz i inne konieczne media, d) zabezpieczenia Terenu Budowy, właściwych warunków bhp i p.poż. podczas wykonywania prac, e) utrzymania ładu i porządku na Terenie Budowy, f) nie dopuszczanie do zniszczenia i zanieczyszczenia dróg publicznych przez pojazdy wykorzystywane bezpośrednio i pośrednio przez Wykonawcę. g) dokonywania wszelkich zgłoszeń i zawiadomień kierowanych do wszelkich organów, w tym nadzoru budowlanego, związanych z wykonywaniem Inwestycji, które zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane obciążają Zamawiającego, h) organizowanie narad z udziałem kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego i ewentualnie innych przedstawicieli Zamawiającego, i) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego innym niż Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapoznawania się z przebiegiem prac, j) zapewnienia organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania umowy, w tym do takiej organizacji i realizacji dostaw materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania umowy aby zapewniały sprawny i zgodny z umową przebieg inwestycji, k) utrzymania czystości na terenach przyległych do terenu budowy (w tym dojazdy), l) na żądanie Zamawiającego do przerwania robót, a jeżeli zajdzie taka potrzeba do zabezpieczenia wykonywanych prac przed zniszczeniem, m) uporządkowania po zakończeniu robót Terenu Budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie w umowie, n) wykonywania prac w ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, o) prowadzenia Dziennika Budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń, p) zgłaszania częściowego odbioru robót Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, zgłaszania robót zanikających, ulegających zakryciu, q) zapewnienia ciągłego dozoru prowadzonych robót przez Kierownika Budowy, r) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy podczas czynności mających na celu dokonanie odbioru częściowego robót budowlanych, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, s) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, t) gromadzenia i usunięcia we własnym zakresie, jako wytwórca, wszelkich odpadów pochodzących z budowy, z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach, u) naprawy na własny koszt ewentualnych szkód oraz wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac,

II.5) Główny kod CPV: 45214220-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45000000-7
45223200-8
45223110-0
45223500-1
45223000-6
45210000-2
45111200-0
45112000-5
45300000-0
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
45311200-2
45311100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tzn. warunek rozumiany jako zapewnienie m. in. osób posiadających przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. pełniących stanowiska kierownicze o poniższych uprawnieniach, wymaganych Ustawą Prawo Budowlane: a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r, poz. 65). Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1/.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2/. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3/. Dokument, o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4/. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5/.W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Uwaga (dotycząca wszystkich dokumentów): Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1/. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj. nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN; 2/.wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Uwaga Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3/. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 7do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1/.Formularz Oferty- załącznik nr 1 do SIWZ 2/.Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedłożone w oryginale- zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ – jeżeli dotyczy, 3/.Pełnomocnictwo, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie- jeżeli dotyczy, 4/. dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 1.1. Wadium może być wniesione w: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 3 czerwca 2019 r. o godzinie 08:45 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 94 8619 0006 0010 0200 5946 0014 z adnotacją WADIUM– Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, – nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, – zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zgodnie z projektem umowy załącznik nr 5 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wysokość i termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej oferty. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy. 1. Formy, w jakich może być wnoszone zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jed¬nej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kre¬dytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r Nr 42, poz. 275z późn. zm.). 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie wnoszone w: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczalnych przez Zamawiającego, a określonych powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 3 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub niesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wypłata, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 4 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 5 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 6. Rachunek bankowy, na który należy wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8619 0006 0010 0200 5946 0014 W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu nr ZSG. 26/1/2019 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące, iż umowa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej Umowy, w drodze aneksu do Umowy, w zakresie: 1) przyjęcia rozwiązań zamiennych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej i ofercie Wykonawcy, o ile nie zmniejsza to wartości przedmiotu Umowy i nie powoduje zmiany zakresu robót wykonywanych w ramach niniejszej Umowy – w przypadku rozwiązań mających charakter rozwiązań równoważnych w rozumieniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy – w sytuacji gdy do niedochowania terminu wykonania przedmiotu Umowy doszło w wyniku okoliczności niezależnych od Wykonawcy a zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy nie będzie miała negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, 3) zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców Wykonawcy – w sytuacji gdy konieczność wykonywania określonych robót budowlanych przez podwykonawców nastąpiła z powodu okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty, a zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców Wykonawcy nie będzie miała negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, 4) zmiany kierownika budowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-03, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content