Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku – zapytanie ofertowe nr 3/CKZ/2020

Znak sprawy: 3/CKZ/2020                                                                                                                                                                                                                                  Gdów, dnia 3 grudnia 2020 roku

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zapytanie ofertowe nr  3/CKZ/2020) usługę dostawy licencji programów komputerowych dla  uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2  Kształcenie zawodowe uczniów – SPRT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23 listopada  2020 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 4 ofert:

Lp. Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy Oferta złożona w części Adres Uwagi
1. VENTI Sp. Jawna 1,2 ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź Oferta poprawna
2. Omegasoft s.c. 1 ul. Bednorza 2a-6,

40-384 Katowice

Oferta poprawna
3. Paweł Owczarzak EUPOL 1,2 ul. Palinkiewicza 3,

63-000 Środa Wielkopolska

Oferta poprawna
4. Cortland Sp. z o.o. 2 ul. Zgoda 38,

60-122 Poznań

Oferta poprawna

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów w części I:

Lp. Nazwa firmy/imię i nazwisko wykonawcy Adres Liczba punktów Cena brutto
1. VENTI Sp. Jawna ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź 95,98 pkt. 1 714,62 zł
2. Omegasoft s.c. ul. Bednorza 2a-6,

40-384 Katowice

84,40 pkt. 1 950,00 zł
3. Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3,

63-000 Środa Wielkopolska

100,00 pkt. 1 645,75 zł
4. Cortland Sp. z o.o. ul. Zgoda 38,

60-122 Poznań

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów w częściII:

Lp. Nazwa firmy/imię i nazwisko wykonawcy Adres Liczba punktów Cena brutto
1. VENTI Sp. Jawna ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź 100,00 pkt. 2 608,54 zł
2. Omegasoft s.c. ul. Bednorza 2a-6,

40-384 Katowice

3. Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3,

63-000 Środa Wielkopolska

58,17 pkt. 4 484,58 zł
4. Cortland Sp. z o.o. ul. Zgoda 38,

60-122 Poznań

96,40 pkt. 2 706,00 zł

Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405 informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 3/CKZ/2020, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

w części I
Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3,63-000 Środa Wielkopolska

w cenie brutto: 1 645,75 zł

w części II
VENTI Sp. Jawna, ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź

w cenie brutto: 2 608,54  zł

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content