Projekt MKZ II

Powiat Wielicki jest partnerem Województwa Małopolskiego w projekcie pn. ”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (nr RPMP.10.02.03-12-0490/16). Celem projektu „MKZM II” jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

W Powiecie Wielickim realizowane są zajęcia on-linie w 2 szkołach w 3 obszarach zawodowych: Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce w obszarach: żywność i turystyka, Technikum w Zespole Szkół w Gdowie w obszarze: elektryczno-elektronicznym. Zajęcia realizowane są w całości w formule on-line przy udziale szkół wyższych odpowiadających w projekcie za realizację zajęć w poszczególnych zakresach. Dodatkowo w latach 2017-2020 prowadzone będą zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w ramach SPInKi (Szkolnego Punktu Informacji i Kariery) w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

W zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w komponencie zawodowym zakłada się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych dla łącznej grupy ok. 2 000 uczniów z ponad 70 techników z terenu Województwa Małopolskiego. We wszystkich obszarach zajęcia prowadzone będą w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym) przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Dodatkowo przewiduje się organizację naukowych warsztatów bezpośrednio na uczelniach (w wymiarze ok. 25 godzin w pierwszym tygodniu wakacji oraz/lub ok. 10 godzin w trakcie roku szkolnego).
Poza młodzieżą, oferta skierowana będzie także do ok. 400  nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy otrzymają możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. Szkolenia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy wsparciu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Jednocześnie, na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prowadzone będą działania na rzecz wzmacniania współpracy szkół zawodowych z uczelniami, a także inicjatywy mające na celu monitorowanie zmian technologicznych i ich wpływu na edukację m.in. poprzez przygotowywanie opracowań dotyczących innowacyjnych metod nauczania, które mogą być implementowane w małopolskich szkołach i wspierać proces edukacyjny.

Rezultatami projektu (dla wszystkich partnerów) są między innymi:
– liczba zrealizowanych godzin zajęć w ramach MChE – 3000 godzin,
– liczba uczniów uczestniczących w realizacji zajęć we współpracy z uczelniami w ramach MChE  2040 osób,
– liczba utworzonych Szkolnych Punktów Informacji i Kariery – 300
– liczba uczniów szkół gimnazjalnych, dla których został przygotowany indywidualny plan działań – IPD – 33 000 osób.
Dofinansowanie Partnera z UE:    176 315,01 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 50 692 947,92 zł

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content