Przetarg

Znak sprawy: ZSG.CKZ.081/1/18 Gdów, dnia 11 października 2018 r.

Zespół Szkół w Gdowie

32-420 Gdów 405
tel.: (12)451-44-58 fax.: (12)251-40-61
NIP 683-14-23-491

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie” o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content