ZSG.CKZ.081/3/20

Data ogłoszenia: 30-12-2020

Termin składania ofert: 15-01-2021, godz: 09:45

 Znak sprawy:  ZSG.CKZ.081/3/20                                                                                                                                                          Gdów , dnia 30 grudnia 2020  roku

 

Zespół Szkół w  Gdowie

32-420 Gdów 405

tel.: (12)451-44-58 fax.: (12) 251-40-61

NIP 683-14-23-491

Strona internetowa: http://zsgdow.edu.pl/

Strona internetowa BIP: http://zsgdow.mirobip.pl/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY

PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Usługa organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II  w roku 2021”

 

Zatwierdził:

Gdów, 30 grudnia 2020 roku

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający:

 

Zespół Szkół w Gdowie,

32-420 Gdów 405,

tel. 12 451-44-58, fax. 12 251-40-61.

e-mail: zsg@powiatwielicki.pl

REGON: 351554531, NIP: 683-14-23-491,

zwany dalej ,,Zamawiającym’’.

Poczta elektroniczna Zamówień Publicznych: ckz@zsgdow.edu.pl

 

zwany dalej ,,Zamawiającym’’.

 

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Gdowie,

32-420 Gdów 405

e-mail: ckz@zsgdow.edu.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 1. Postępowanie prowadzone jest jako zamówienie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp”.
 2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy Pzp.
 3. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp.
 4. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0044/19 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego

80411200-0 – Usługi szkół nauki jazdy

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z siedmiu niezależnych części:

 

 1. Część I Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 – eksploatacja) – kwalifikacja
 2. Część II Kurs prawa jazdy kategorii B (z egzaminem i badaniami lekarskimi) – kwalifikacja
 3. Część III Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) – z wymianą butli z egzaminem UDT – kwalifikacja
 4. Część IV Operator urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem) – kwalifikacja
 5. Część V Kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem – kwalifikacja
 6. Część VI Kurs barmański I stopnia – kwalifikacja
 7. Część VII Kurs nagrywanie i obróbka filmów – kompetencja
 1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, bądź więcej części przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień,  jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją związaną z COVID-19:

1) Zamawiający i Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub czasowo zawiesić wykonywanie umowy, zmienić sposób odbioru przedmiotu zamówienia, ustalić częściowo zdalną formę realizacji kursów lub zmienić ich przebieg – z zachowaniem uzyskania wymaganych kompetencji/kwalifikacji.

2) Zamawiający i Wykonawca oświadczają, iż okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie będą mogły stanowić samoistnej przesłanki do rozwiązania niniejszej umowy.

3) Zamawiający zastrzega, iż osoby bezpośrednio realizujące usługę szkoleniową mogą zostać poddane procesowi pomiaru temperatury przed wejściem do budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.

4 Wykonawca oświadcza, iż osoby bezpośrednio wykonujące usługę szkolenia będą zobowiązane do posiadania i właściwego używania środków ochrony pozwalających na zakrycie ust i nosa, a także przebywania w jednorazowych rękawiczkach ochronnych – o ile wynikać to będzie z Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Gdowie.

 1. O udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, uchwały bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia-załącznik nr 4 do ogłoszenia i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-załącznik nr 3 do ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu, potwierdza jego spełnianie). W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej składane przez konsorcjum lub spółkę cywilną zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wszystkich części), w odniesieniu do każdej z części, warunek może być spełniony łącznie (w zakresie dotyczącym ilości wykonanych usług) przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia. Projekt umowy jest odrębny dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

 

IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia w każdej z części od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2021  roku.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW:

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o

zamówieniu.

 1. Podstawy wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania :

 1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w­ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) lub­ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133)), przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
 3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2
 4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 358);
 11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 12. wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.)

3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

3.1.  Zdolność techniczna lub zawodowa:

3.1.1 Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej

w części I Przeprowadził co najmniej 3 kursy na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 32 godziny lekcyjne; 32 x 45 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.
w części II Przeprowadził co najmniej 3 kursy prawa jazdy kategorii B każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 48 godzin; 48 x 60 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.
w części III Przeprowadził co najmniej 3 kursy kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) – z wymianą butli każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 36 godzin lekcyjnych; 36 x 45 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.
w części IV Przeprowadził co najmniej 3 kursy operatora urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 28 godzin lekcyjnych; 28 x 45 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.
w części V Przeprowadził co najmniej 3 kursy  operatora drona VLOS UAV do 5 kg każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 32 godzin lekcyjnych; 32 x 45 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.
w części VI Przeprowadził co najmniej 3 kursy barmańskie I stopnia każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 24 godzin lekcyjnych;  24 x 45 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.
w części VII Przeprowadził co najmniej 3 kursy o tematyce związanej z nagrywaniem i obróbką filmów  każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 16 godzin lekcyjnych;  16 x 45 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.

 

4.Kompletna oferta złożona przez Wykonawcę winna zawierać:

 1. wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 2. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
 4. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik nr 5 do ogłoszenia) oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – referencje,
 5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
 6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji oraz w celu wykazania, iż w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości w formie oryginału, kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” lub wydruku ze strony internetowej. Dokument przedłożony w formie wydruku ze strony internetowej nie wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem,
 7. pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania    Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy),
 8. dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy),
 1. W przypadku, gdy do postępowania przystępują Wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 – przedkłada każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum/każdy ze wspólników spółki cywilnej.
 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w ust. 4 pkt 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Sposób oceny dokumentów będzie zgodny z formułą „spełnia – nie spełnia”.
 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

VI.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWACAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041)), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń i dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na email: ckz@zsgdow.edu.pl  pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie przesłane w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia i dokumenty za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, wszystkie modyfikacje i zmiany ogłoszenia, informację o udzieleniu zamówienia lub o unieważnieniu postępowania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej https://zsgdow.mirobip.pl/   na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Paweł Łuczyński tel. 12 399 98 51 e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

 1. Wykonawca w swoim formularzu ofertowym podaje cenę netto i za realizację wybranej części zamówienia. W przypadku części realizowanych w etapach Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto za każdy z etapów.
 2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze oraz należny podatek VAT (dot. ceny brutto), w przypadku kiedy występuje. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia na etapie złożenia oferty, nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i po jego wykonaniu.
 3. Cena oferty za poszczególne części zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 4. We wszystkich obliczeniach ceny należy stosować zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
 6. Ceny podane w ofercie są cenami obowiązującymi przez cały czas trwania umowy.
 7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 8. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Wszystkie strony oferty winny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
 9. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę, tj. muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przez co rozumie się podpisanie dokumentu przez Wykonawcę oraz opatrzenie dokumentu klauzulą: „za zgodność z oryginałem”, z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw.
 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, tj. w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Oferty należy składać w budynku Zespół Szkół w Gdowie,  32-420 Gdów 405w sekretariacie szkoły do dnia 15 stycznia 2021  do godz. 9:45.
 2. Zamawiający zastrzega, iż osoby bezpośrednio składające ofertę lub biorące udział w otwarciu ofert mogą zostać poddane procesowi pomiaru temperatury przed wejściem do budynku Zespołu Szkół w Gdowie. Ponadto osoby bezpośrednio składające ofertę lub biorące udział w otwarciu ofert będą zobowiązane do posiadania i właściwego używania środków ochrony pozwalających na zakrycie ust i nosa, a także przebywania w jednorazowych rękawiczkach ochronnych. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostępie do budynku Zespołu Szkół w Gdowie Zamawiający zastrzega, iż może upublicznić otwarcie ofert w inny sposób – np. w formie transmisji on-line.
 3. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na powyżej wskazany adres  Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową oraz następujące oznaczenia:

                        OFERTA

Usługa organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II  w roku 2021”

Nie otwierać do dnia 15 stycznia 2021  do godz. 10.00.

 

 1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmieniona oferta winna być złożona na zasadach i w sposób w jaki jest składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA OFERTY”. W przypadku, gdy przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zamierza wycofać ofertę winien pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty z dopiskiem: „WYCOFANIE”.
 2. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w dniu 15 stycznia 2021  o godz. 10.00. w siedzibie Zamawiającego Zespół Szkół w  Gdowie  32-420 Gdów 405 w gabinecie Dyrektora. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części niniejszego zamówienia.
 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imiona i nazwiska, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert oraz inne informacje podlegające ocenie.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę, może ją zmienić lub wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
 5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zamian w treści oferty.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców:
 1. wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
 2. jednokrotnego uzupełnienia  brakujących lub błędnych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz brakujących lub zawierających błędy pełnomocnictw.

Zamawiający może odstąpić od powyższych czynności w przypadku, gdy nie będą miały wpływu na wynik postępowania.

 1. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia.
 2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu z zastrzeżeniem sytuacji dotyczącej
 2. poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 6. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
 7. wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 8. wadium nie zostało wniesione, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
 9. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, jeżeli:
 2. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
 5. w przypadku gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

IX.  KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

 1. W przypadku wszystkich części zamówienia Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

 

Nr kryterium Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

I

Cena brutto za część zamówienia

90%

II

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia

10%

RAZEM

100%

 

 1. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:

I Kryterium Cena – 90%

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny wybranej części zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia,

 

Punktacja za cenę będzie obliczona na podstawie wzoru:

cena najniższa spośród ofert

C =                  ——————————-                    x 90%

cena badanej oferty

 

II Kryterium – Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia – 10 %

 

Maksymalna ilość punktów w kryterium – 10 pkt.

Doświadczenie będzie oceniane wg poniżej przedstawionej skali na podstawie załączonego ,,Wykazu usług’’:

Część postępowania

Doświadczenie w przedmiocie zamówienia

Ilość punktów

w części I Przeprowadził kursy na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 32 godziny lekcyjne; 32 x 45 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów

3 – 0 pkt

4 – 4 pkt

5 – 4 pkt

6 – 4 pkt

7 – 7 pkt

8- 7 pkt

9 – 7 pkt

10  – 10 pkt

ponad 10 – 10 pkt

w części II Przeprowadził kursy prawa jazdy kategorii B każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 48 godzin; 48 x 60 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.

3 – 0 pkt

4 – 4 pkt

5 – 4 pkt

6 – 4 pkt

7 – 7 pkt

8- 7 pkt

9 – 7 pkt

10  – 10 pkt

ponad 10 – 10 pkt

w części III Przeprowadził kursy kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) – z wymianą butli każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 31 godzin lekcyjnych; 31 x 45 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.

3 – 0 pkt

4 – 4 pkt

5 – 4 pkt

6 – 4 pkt

7 – 7 pkt

8- 7 pkt

9 – 7 pkt

10  – 10 pkt

ponad 10 – 10 pkt

w części IV Przeprowadził kursy operatora urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 28 godzin lekcyjnych; 28 x 45 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.

3 – 0 pkt

4 – 4 pkt

5 – 4 pkt

6 – 4 pkt

7 – 7 pkt

8- 7 pkt

9 – 7 pkt

10  – 10 pkt

ponad 10 – 10 pkt

w części V Przeprowadził kursy  operatora drona VLOS UAV do 5 kg każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 29 godzin zegarowych) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.

3 – 0 pkt

4 – 4 pkt

5 – 4 pkt

6 – 4 pkt

7 – 7 pkt

8- 7 pkt

9 – 7 pkt

10  – 10 pkt

ponad 10 – 10 pkt

w części VI Przeprowadził kursy barmańskie I stopnia każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 24 godzin lekcyjnych;  24 x 45 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.

3 – 0 pkt

4 – 4 pkt

5 – 4 pkt

6 – 4 pkt

7 – 7 pkt

8- 7 pkt

9 – 7 pkt

10  – 10 pkt

ponad 10 – 10 pkt

w części VII Przeprowadził kursy o tematyce związanej z nagrywaniem i obróbką filmów  każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (czyli nie mniej niż 16 godzin lekcyjnych;  16 x 45 minut) oraz podał okres ich realizacji, zleceniodawcę oraz ilość godzin każdego z kursów.

3 – 0 pkt

4 – 4 pkt

5 – 4 pkt

6 – 4 pkt

7 – 7 pkt

8- 7 pkt

9 – 7 pkt

10  – 10 pkt

ponad 10 – 10 pkt

 

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

 

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 3. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty z niższą ceną, o której mowa w ust. 4, Zamawiający zastosuje negocjacje ceny z Wykonawcami, którzy złożyli te oferty. Wykonawcy podczas negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż określone we wcześniej złożonych ofertach.

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH   PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania pisemnie.
 2. Informację o:
 1. wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania,
 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

komisja przekazuje Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji zajęć, który stanowić będzie załącznik do umowy.
 3. Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
 4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, przedmiot umowy, , datę zawarcia i obowiązywania umowy, całkowita wartość zamówienia, numer umowy. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
 5. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi określone w ogłoszeniu,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 2. Przy realizacji zamówienia strony zobowiązane są do porozumiewania się (składania dokumentów) w języku polskim.
 3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i  oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

XII. RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zespół Szkół w Gdowie przetwarza dane zawarte w ofertach albo we wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie ogólne”) mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego Zespół Szkół w Gdowie informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół w Gdowie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Zespół Szkół w Gdowie, Gdów 405, 32-420 Gdów, poprzez email: zsg@powiatwielicki.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 451 44 58.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Zespół Szkół w Gdowie, Gdów 405, 32-420 Gdów, poprzez email: zsg@powiatwielicki.pl lub telefonicznie
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o zamówienie publiczne oraz do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

 

4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy

5. Odbiorcą Pani/ Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy Administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w, którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Administratorem Danych.

 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.
 4. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 Rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać  od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia
 5. Załącznik nr 5 – Wykaz usług
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO
 7. Załącznik nr 7 – Projekt umowy

Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content