Informacje o złożonych ofertach ZSG.CKZ.081/2/20

Gdów, dnia 4 grudnia 2020 roku

ZSG.CKZ.081/2/20

                                                               Wykonawcy uczestniczący

                                                               w postępowaniu

                                                                                                       

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”

Zamawiający – Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405 na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia informacje z otwarcia ofert.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 4 grudnia 2020 roku do godz. 10:00 wypłynęło do Zamawiającego 9 ofert.

Część nr 1 Dostawa 21 zestawów komputerowych oraz 1 sztuki monitora dotykowego do pracowni informatycznej wraz z usługą montażu monitora

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości
71 300,00 zł brutto

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie 59 835,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
3 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom 70 901,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
4 ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 64 580,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
6 Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254 57 450,00zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
7 BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice 57 550,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
8 FHU HORYZONT Krzysztof Lech 36-300 Gorlice ul 11 Listopada 21 59 920,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
9 SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów 59 920,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni

Część nr 2: Dostawa 10 zestawów części komputerowych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości
18 000,00 zł brutto

 

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1 Prime Computers Dariusz Leszczyński 50-229 Wrocław ul. Kraszewskiego 15A 19 680,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
2 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie 22 767,30 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
3 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom 24 587,70 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
4 ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 18 330,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
5 NKK SYSTEM Nowak, Kukuka, Kornijasz spółka jawna ul. Tatarska 5; 30-103 Kraków 27 060,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
6 Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254 16 359,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
7 BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice 19 397,10 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
9 SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów 18056,40 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni

 

Część nr 3: Dostawa 1 drona

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości
6 000,00 zł brutto

 

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie 4499,34 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
4 ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 2724,45 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
9 SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów 3990,12 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni

 

Część nr 4: Dostawa 2 stołów warsztatowych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2200,00 zł brutto

 

Brak ofert w części 4 postępowania

 

Część nr 5: Dostawa 3 komputerów typu all-in-one z klawiaturami i myszkami bezprzewodowymi, drukarki 3D, monitora interaktywnego i drukarki atramentowej kolorowej

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości
30 600,00 zł brutto

 

Brak ofert w części 5 postępowania

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ (https://zsgdow.mirobip.pl/files/download/56/Zalacznik_nr_5.docx)


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content