Zapytanie ofertowe 3/CKZ/2020

Znak sprawy: 3/CKZ/2020                                                                                                                                  Gdów, dnia 23 listopada 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  3/CKZ/2020

usługę dostawy licencji programów komputerowych dla  uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)


W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Zespół Szkół w Gdowie projektem  „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19 zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty dla poniższego zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji programów komputerowych opisanych niżej:
Nazwa i ilość licencji Szczegółowy przedmiot zamówienia:
Część 1 zamówienia

 

Pinnacle Studio 23 PL Ultimate dla
10 stanowisk

– wersja edukacyjna (zastosowanie: uczniowie, instytucje edukacyjne, nauczyciele) lub w przypadku braku dostępności komercyjna

– zamawiający wymaga licencji wieczystej – bezterminowej,

– zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wersji wyższej (np. 24PL);

– zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania licencji elektronicznej (klucz produktu wysyłany mailowo),

– dostępność dla systemu Windows 10, 64 bit,

– zamawiający oczekuje dostarczenia licencji nowych, nie używanych, nie aktywowanych. Nie dopuszcza zakupu licencji w wersji niższej z usługą upgrade do wersji 23 lub wyższej.

Część 2 zamówienia

 

Adobe Photoshop Elements 2020 PL

dla
10 stanowisk (ESD)

– wersja edukacyjna (zastosowanie: uczniowie, instytucje edukacyjne, nauczyciele) lub w przypadku braku dostępności komercyjna

– zamawiający wymaga licencji wieczystej – bezterminowej,

– zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wersji wyższej (np. 2021 PL);

– zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania licencji elektronicznej (klucz produktu wysyłany mailowo),

– dostępność dla systemu Windows 10, 64 bit,

– zamawiający oczekuje dostarczenia licencji nowych, nie używanych, nie aktywowanych. Nie dopuszcza zakupu licencji w wersji niższej z usługą upgrade do wersji 2020 lub wyższej.

 1. Termin dostawy: do 18 grudnia 2020 roku.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wyłącznie w części 1 (Pinnacle Studio 23 PL Ultimate dla 10 stanowisk), wyłącznie w części 2 (Adobe Photoshop Elements 2020 PL dla 10 stanowisk) lub łącznie w części 1 i części 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie w części 1 i odrębnie w części 2.
 3. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego. Instalacja oprogramowania nie jest wymagana.
 4. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie określonym w pkt. 2 – w przypadku dostawy oprogramowania w wersji pudełkowej na adres Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405, a w przypadku dostawy licencji ESD (elektronicznej) na ustalony wcześniej adres e-mail. Termin dostawy powinien zostać ustalony z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Po wyborze oferty Zamawiający zawrze umowę na dostawę oprogramowania, a ze zrealizowanej dostawy sporządzi protokół odbioru.
 6. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 7. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

48322000-1 Pakiety oprogramowania graficznego

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 1. Inne warunki realizacji zamówienia:
 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom).
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.
 1. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 1. Kryterium oceny ofert:

100% cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,

gdzie:

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Zespołu Szkół w Gdowie kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 30 listopada 2020 r. na adres: ckz@zsgdow.edu.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński –
e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl tel: 12 399 98 51.

Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w części 6.5.1 Rozeznanie rynku  – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  (wersja obowiązująca z dnia 22 sierpnia 2019 roku).

 

VII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content