Informacja o wyborze oferty

Gdów, dnia 29 marca 2021 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GDOWIE

32-420 GDÓW 405

 Nr sprawy ZSG 081/1/2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie”

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę COZA Architektura Wojciech Kozłowski, ul. Kuśnie 48h, 98-200 Sieradz w cenie 140 220,00 zł brutto

Ranking złożonych ofert poddanych ocenie:

Numer oferty Wykonawca Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Skrócenie terminu realizacji

Wartość z oferty

Kryterium 2

Skrócenie terminu realizacji –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja
1. INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92A/15, 30-782 Kraków 170 970,00 zł 39,28 pkt. 30 dni 40 pkt. 79,28 pkt.
2. COZA Architektura Wojciech Kozłowski, ul. Kuśnie 48h, 98-200 Sieradz 140 220,00 zł 47,89 pkt. 30 dni 40 pkt. 87,89 pkt.
3. C+HOaR Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin 111 930,00 zł 60,00 pkt. 0 dni 0 pkt. 60,00 pkt.

Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content