Ogłoszenie o przetargu

Znak sprawy: ZSG.081/2/16                                     Gdów  15 czerwca 2016 r.

 

Gdów: Remont sanitariatów i pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół w Gdowie
Numer ogłoszenia: 86973 – 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Gdowie , 32-420 Gdów, woj. małopolskie, tel. 12 4514458, faks 12 2514061.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsgdow.edu.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu wielickiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sanitariatów i pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół w Gdowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Zespołu Szkół w Gdowie, Gdów 405, 32-420 Gdów, działka nr 811, Obr. Ewid. Gdów, gmina Gdów, powiat wielicki. Zakres robót obejmuje między innymi: a) remont sanitariatów b) remont korytarzy (z wyjątkiem korytarza na parterze) c) remont klatki schodowej d) remont pomieszczenia obecnej wypożyczalni książek (pom. nr 1.5 – I piętro) e) remont pomieszczeń nr 0.3, 0.4 i 0.5 w piwnicy – z przeznaczeniem na bibliotekę f) remont sufitu w sali dydaktycznej nr 7 (pom. nr 2.1 – II piętro) 2/.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) przedmiarach robót- załącznik H do SIWZ, b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik I do SIWZ c) wszystkie roboty muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik J do SIWZ oraz zasadami sztuki budowlanej, d) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich robót, usług i dostaw niezbędnych do realizacji i zakończenia remontu oraz wszelkich robót budowlanych i usług, których potrzeba wykonania ujawni się w toku realizacji zamówienia, w tym także prac nie ujętych w SIWZ i przedmiarach (który stanowią element pomocniczy), a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3/.Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza ujecie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów innych niż podane w przedmiarze pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji. 4/.Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia. 5/.Wykonawca jest zobowiązany do: a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem, a w szczególności z ustawą Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, b) zorganizowania zaplecza i podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac, c) wykonywania prac w ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru, projektantem i przedstawicielem Zamawiającego, d) zgłoszenia robót do odbioru, e) zapewnienia ciągłego dozoru prowadzonych robót przez Kierownika Budowy, f) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy podczas czynności mających na celu dokonanie odbioru robót budowlanych, g) prowadzenia dziennika budowy, h) przestrzegania przepisów bhp i ppoż., i) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, j) dostawy materiałów oraz sprzątania i wywozu gruzu na bieżąco w trakcie prowadzonych prac, k) usunięcia we własnym zakresie, jako wytwórca, wszelkich odpadów pochodzących z budowy, z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach, l) wykonania prac porządkowych oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu przyległego do budynku, m) wyraźnego, widocznego oznaczenia odzieży roboczej pracowników realizujących roboty, n) naprawy na własny koszt ewentualnych szkód oraz wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, o) udzielenia gwarancji na wykonane roboty, Wynagrodzenie ryczałtowe 6/.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w formie ryczałtu. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z załączonej dokumentacji, przedmiarów, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac niezbędnych do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także prac nie ujętych w załączonych dokumentach, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Mając na uwadze powyższe, zarówno wykonanie większej ilości prac, niż określone wielkości szacunkowe nie stanowi podstawy do żądania odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia jak i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia przy wykonaniu mniejszej ilości prac, niż określone szacunkowe wielkości nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia. Prace i ich szacunkowe wielkości określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji nie stanowią zestawienia planowanych prac w rozumieniu art. 629 i 630 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.32.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.26.23.00-4, 45.44.21.00-8, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 PLN. Wadium należy wnieść najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 30 czerwca 2016r. do godz. 08:45 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w MBS w Wieliczce nr 35 8619 0006 0010 0200 5946 0009 z adnotacją WADIUM – przetarg Remont sanitariatów i pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół w Gdowie Wadium w formie pieniężnej jest skuteczne i zabezpiecza ofertę jeżeli wpłynęło na rachunek Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione przez Wykonawcę w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w art.46 ust.4a i ust.5 Ustawy Pzp i w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w wymienionych artykułach ustawy Pzp musi zabezpieczać bezwarunkową wypłatę wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt 12.3 lit. b) do e) należy w oryginale dołączyć do oferty. W przypadku wadium wniesionego w formie lit. a) należy dołączyć kopię dowodu wpłaty do oferty. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymagalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. UWAGA! W świetle zapisów art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Za spełniających warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonali, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli minimum 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie obiektu użyteczności publicznej, w tym sanitariatów o wartości minimum 300 000,00 zł brutto
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Za spełniających warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, należącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wykonawca może wykazać osoby będące obywatelami państw członkowskich, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności budownictwie, równoznacznej z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt. 1-3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz posiada odpowiednia decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz z wykazaniem, że zobowiązanie to zostało podpisane przez osoby uprawnione (np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa). Zobowiązanie musi zawierać informację o sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia. 2/.Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik A do SIWZ; 3/.Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 4/.Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – termin realizacji – 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsgdow.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405, sekretariat szkoły.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina 08:45, miejsce: Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405, sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki_Przetarg


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content