Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Czy oprócz opisu przedmiotu zamówienia, zamieszczonego jako załącznik nr 1 do SWZ,  Zamawiający dysponuje koncepcją architektoniczną w formie rysunkowej?

Posiadamy koncepcję z rysunkami, ale istnieje możliwość przeprojektowania.

2. Czy Zamawiający dysponuje elektroniczną wersją inwentaryzacji budowlanej lub projektem budowlanym przedmiotowego zespołu budynków, w formacie umożliwiającym jego edycję w programach wspomagających projektowanie?

NIE

3. Czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych?

NIE


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content