Unieważnienie

Znak sprawy:ZSG.CKZ.081/1/20             Gdów , dnia 8 grudnia  2020  roku

 

 

UNIEWAŻNIENIE
postępowania  ZSG.CKZ.081/1/20
„Usługa organizacji kursów zawodowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II  w latach 2020 i 2021”

 

Zamawiający: Zespół Szkół w  Gdowie, 32-420 Gdów 405

 

Przedmiot postępowania: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0044/19 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Powód unieważnienia:  Zgodnie z częścią VIII pkt. 12 ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, jeżeli: (…) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego. Ponieważ Zamawiający zastrzegł w dokumentacji postępowania sposób postępowania w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które  mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie zawartej umowy nie można uznać, iż nie dochował on w tym zakresie należytej staranności. Niemniej jednak w okresie związania ofertą wystąpiły przesłanki związane z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji, brakiem możliwości realizacji kursów w roku 2020 oraz kwestiami sanitarnymi związanymi z COVID19, które powodują, iż zawarcie umów w wyniku postępowania mogłoby spowodować brak uznania za kwalifikowalne wydatków poniesionych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”. Tymczasem w ramach projektu finansowanych jest 100% wydatków w ramach niniejszego zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia postępowania we wszystkich częściach.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content