OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540531613-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Gdów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 615835-N-2020 Data: 25/11/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół w Gdowie, Krajowy numer identyfikacyjny 23113600000000, ul. , 32-420 Gdów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 514 458, e-mail zsg@powiatwielicki.pl, faks122 514 061. Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIUII.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV.6 Punkt: 2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-03, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-04, godzina: 10:00,


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content