Wyniki zapytania ofertowego 2/CKZ/2020

Znak sprawy: 2/CKZ/2020                    Gdów, dnia 2 października 2020  roku.

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/CKZ/2020
na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”  nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24 września 2020 roku – w terminie składania ofert (1 października 2020 roku) wpłynęła 1 oferta:

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Uwagi
Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o.

30-723 Kraków, ul. Golikówka 7

Oferta poprawna

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto: Ocena
1. Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o.

30-723 Kraków, ul. Golikówka 7

801,37 100 pkt.

Zespół Szkół w Gdowie informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 2/CKZ/2020, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o.

30-723 Kraków, ul. Golikówka 7

w cenie brutto: 801,37 zł

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content