Wykaz ofert w postępowaniu ZSG.CKZ.081/1/20

Zestawienie ofert w postępowaniu na: usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługa organizacji kursów zawodowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II w latach 2020 i 2021”


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content