Zaproszenie do złożenia oferty w celu ustalenia wartości zamówienia 1/CKZII/2020

Gdów, 9 lipca 2020 roku

ROZPOZNANIE RYNKU – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W CELU

USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA nr 1/CKZII/2020

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów KC i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Przedmiot i cel zamówienia będącego przedmiotem ustalenia wartości szacunkowe
Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającego w trybie
art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wartości zamówienia publicznego na „Usługę organizacji kursów zawodowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” RPMP.10.02.02-12-0044/19 w latach 2020 i 2021”.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa organizacji następujących kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Gdowie:
1. Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 – eksploatacja)
2. Kurs prawa jazdy kategorii B (z egzaminem i badaniami lekarskimi)
3. Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) – z wymianą butli z egzaminem UDT
4. Operator urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem)
5. Kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem
6. Kurs barmański I stopnia
7. Kurs nagrywanie i obróbka filmów

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1

Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” RPMP.10.02.02-12-0044/19 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i finansowany w 90% ze środków dotacji (środki Unii Europejskiej i budżetu państwa) oraz w 10% ze środków jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Wielickiego (pomniejszonych o wkład własny prywatny w zakresie staży zawodowych). Usługi szkolenia zawodowego finansowane są w całości ze środków publicznych – tym samym, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) przedmiotowa usługa korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Zadania Wykonawcy
Wykonawca będzie zobowiązany do:

– pokrycia kosztów prowadzenia danego szkolenia w zakresie godzinowym określonym niżej,

– zorganizowania i opłacenie badań lekarskich dla uczestników/czek kursu – jeśli są wymagane;

– poniesienie kosztów związanych z egzaminem państwowym lub egzaminem na kwalifikację danego uczestnika/czki kursu – jeśli są wymagane;

– Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/czki podczas realizacji kursu. Wykonawca realizujący zamówienie zapewni warunki kursu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

w zakresie szkolenia teoretycznego: zapewni odpowiednie wyposażenie w sprzęt i materiały umożliwiające prawidłowy przebieg

w zakresie szkolenia praktycznego: zapewni odpowiedni sprzęt i wyposażenie w trakcie szkolenia;

– Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia.

Zamawiający oferuje bezpłatne salę szkoleniową na organizowany kurs oraz pomoce dydaktyczne (dotyczy kursu nagrywanie i obróbka filmów).

Szczegóły dotyczące zamówienia
Wykonawca może przedstawić oszacowane jednej lub większej liczby kursów.
Wykonawcy, którzy przekażą oszacowanie wartości zamówienia zostaną poinformowani o ogłoszeniu postępowania na dane kursy zawodowe w trybie określonym w wyniku postępowania.
W cenie przedstawionego rozpoznania rynku powinny być uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oszacowana cena realizacji produktu powinna być podana w kwocie brutto oraz netto, w polskich złotych, zgodnie z załączoną tabelą (załącznik nr 1).

Informacje
Oszacowania wartości zamówienia można dokonać z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do dnia 17 lipca 2020 roku na adres e-mail: CKZ@zsgdow.edu.pl

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) służy ono wyłącznie w celu uzyskania wiedzy na temat ceny planowanego zamówienia publicznego.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content