Zdalna szkoła

Powiat Wielicki realizuje projekt “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Łączna wartość wydatków powiatu wynosi 100 000,00 zł i w całości jest pokrywana ze środków dotacji.

Celem projektu jest zapewnienie w szkołach prowadzonych przez Powiat Wielicki dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej w formie zdalnej. W ramach projektu zaplanowano zakup 90 sztuk laptopów, 63 sztuk kamer internetowych, 5 drukarek oraz specjalistycznego oprogramowania Boardmaker Dynamically PRO (program wspierający komunikację alternatywną, służy do tworzenia interaktywnych plansz komunikacyjnych i jest wykorzystywany w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Efektem realizacji projektu jest zapewnienie możliwości prowadzenia zdalnej edukacji 4 prowadzonych przez Powiat szkołach w odniesieniu do uczniów i uczennic, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej. W ramach realizacji projektu Zespół Szkół w Gdowie w ramach realizacji projektu otrzymał 21 laptopów Lenovo T430i. Sprzęt został użyczony do realizacji zajęć w formule zdalnej.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content