Wytyczne dla uczniów dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.

Ogólne wytyczne
Na egzamin należy zgłosić się 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
W pierwsze dwa dni na egzaminy wchodzimy wejściem od strony sali gimnastycznej.
Proszę nie spotykać się na terenie szkoły w grupach z uwagi na reżim sanitarny.
Przy każdym wejściu do szkoły pracownik obsługi będzie dezynfekować ręce.
Odstęp nie mniejszy niż 1,5 m od innych osób oraz zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:
• czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej
• do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej
• w sytuacji, kiedy podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie
• wyjścia do toalety
• końca pracy z arkuszem
• wyjścia z sali egzaminacyjnej
W trakcie pracy z arkuszem nie ma konieczności zakrywania ust i nosa.

Przed wejściem do sali
Pilnujemy się, aby zachować bezpieczne odstępy
• Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w obecności zdających numery stolików
• Uzupełnia wykazy zdających o numer wylosowanego stolika
• Należy podpisać listę obecności własnym długopisem.
Otrzymacie naklejki kodowe, które są potrzebne do zakodowania arkusza
i karty odpowiedzi. Naklejki należy zabrać ze sobą, jeśli w tym samym dniu zdający przystępuje do dwóch egzaminów (o godz. 9:00 i o godz. 14:00)
• Zdający mogą wnieść do sali małą butelkę wody.
• O godzinie wyznaczonej przez PZE uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Członkowie zespołu mogą poprosić o zdjęcie maseczki w celu potwierdzenia tożsamości.

Po zajęciu miejsc przez uczniów PZN informuje zdających o:

• zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych
• zakazie wnoszenia przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE.
Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący przypomni zdającym kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, tj.
a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki
b) obowiązek zdezynfekowania rąk przed skorzystaniem ze słownika
c) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
d) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust ręką zgiętą
w łokciu). Pamiętajcie, że są wśród was osoby z objawami alergii, które mogą kichać lub kaszleć
e) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.

Przewodniczący wyjaśni również zasady oddawania arkuszy po zakończeniu pracy tj.
• Zdający zgłasza fakt zakończenia pracy przez podniesienie ręki.
• Odbiór pracy powinien odbywać się tak, aby nie zakłócać pracy pozostałym zdającym:
• zdający zamyka zestaw i odkłada na brzeg stolika oraz oczekuje na podejście członka komisji
• w obecności zdającego członkowie ZN sprawdzają zakodowanie pracy egzaminacyjnej
• ZN sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie oraz zapisał rozwiązania zadań otwartych
• po otrzymaniu pozwolenia uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.
• Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Przebieg egzaminu
O godzinie 9.00 lub 14.00 – CZN rozdają zdającym arkusze.
Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć zakryte usta i nos oraz muszą mieć włożone rękawiczki.
Po rozdaniu arkuszy PZN informuje zdających o:
• obowiązku zapoznania się z instrukcją dla zdającego
• konieczności sprawdzenia arkusza i numerów stron
• konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy egzaminu z matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki)
• konieczności sprawdzenia nr PESEL na naklejkach i o sposobie kodowania arkusza i karty
• Zdający kodują prace i karty.
• Członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania i naklejenie kodów Sprawdzając poprawność danych, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki.
• Po czynnościach organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia
i zakończenia egzaminu.
• Członkowie ZN mogą odpowiadać na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza i instrukcją dla zdającego.
• W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami.
• W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Czas nieobecności powinien być odnotowany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
• Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.
• Należy pamiętać, aby przy bezpośrednich kontaktach zdającego
z członkiem zespołu nadzorującego zarówno zdający, jak i członek zespołu nadzorującego mieli zakryte usta i nos.

UWAGA WYCHODZIMY Z SALI PO AKCEPTACJI PRZEWODNICZĄCEGO, NIE KONTAKTUJEMY SIĘ ZE SOBĄ BEZPOŚREDNIO

Powodzenia


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content