„Przeczytałam, przeczytałem, polecam… ” – konkurs na najlepszą recenzję książki

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie ,,Przeczytałam, przeczytałem, polecam…”
na recenzję ulubionej książki.

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

„Przeczytałam, przeczytałem, polecam…” 
Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół  w Gdowie oraz nauczyciele języka polskiego.


Cele konkursu:
•    propagowanie czytania,
•    rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
•    promocja książek,
•    poznanie upodobań literackich uczniów,
•    kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim, 
•   pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,   
•    rozwijanie wrażliwości na słowo pisane;

Termin składania prac u organizatora  – od października do końca marca 2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników –  kwiecień 2020 r. 

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS w Gdowie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji ulubionej książki.
 3. Recenzja musi być własnego autorstwa, tekst nie może zawierać wulgaryzmów i wyrazów obraźliwych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.
 4. Format pracy: wydruk komputerowy 1 strona A4, czcionka 12, Times New Roman.  Praca powinna zawierać następujące informacje: – hasło konkursu „Przeczytałam, przeczytałem, polecam… „,  – imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa,  – tytuł i autora recenzowanej książki.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.2018r. poz.1191, 1293, 1669, 2245, 2339) oraz do publikacji prac przez Organizatora w Internecie.
 6. Recenzje należy dostarczać do biblioteki szkolnej. Konkurs trwa od października 2019r do marca 2020r.
 7. Prace konkursowe nie będą zwracane.
 8. Prace oceni jury w składzie:  nauczyciele języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz.
 9. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.
 10. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy a każdy uczestnik konkursu cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego.
 11. Ogłoszenie wyników odbędzie się w kwietniu 2020r.
 12. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Nie zwlekaj, podejmij decyzję, napisz, weź udział i wygraj nagrody!  

Zapraszamy!


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content