Ogłoszenie o wyniku

Wieliczka, 21 września 2019 r.

ZSG.CKZ.081/1/19

Ogłoszenie o wyniku postępowania na

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO ECDL DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GDOWIE, W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie” o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 
I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU:

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1 Ad-rem Firma Szkoleniowa Anna Jędrzejczak-Wróblewska
ul. Julianowska 5/7 m.13
91-473 Łódź
55 440,00 zł 14 dni 13.12.2019
2 Biś Computers Bohdan Lisowski
ul. Stefana Batorego 1/3
31-135 Kraków
44 500,00 14 dni 13.12.2019
3 Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Oracka 6
32-700 Bochnia
29 990,00 14 dni 13.12.2019
4 Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius Waldemar Węglarz
ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12
34-700 Rabka- Zdrój
33 792,00 14 dni 13.12.2019
5 Różański Józef Ośrodek Szkolenia Fach
ul. Krótka 1
34-400 Nowy Targ
43 512,00 14 dni 13.12.2019
6 Grupa CSW Delta Sp. z o.o.
ul. Kopernika 17
28-300 Jędrzejów
31 500,00 14 dni 13.12.2019
7 Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR
ul. Klonowa 8
86-065 Łochowo
46 720,80 14 dni 13.12.2019

 

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

Numer oferty Liczba pkt. w kryterium
Cena (95%)
Liczba pkt. w kryterium
Posiadanie certyfikatu MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych) (5%)
RAZEM
1 57,90 pkt. 0 pkt. Łącznie – 57,90 pkt.
2 72,14 pkt. 5 pkt. Łącznie – 77,14 pkt.
4 95 pkt. 5 pkt. Łącznie – 100 pkt.

 

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano ofertę:
Oferta nr 4 Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius Waldemar Węglarz ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój w cenie 33 792,00 zł

 

III. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

nie dotyczy


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content