Informacja o ofertach złożonych

Gdów, dnia 21 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy: ZSG.CKZ.081/1/19

 

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W

postępowaniu na

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

“Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego ECDL dla uczniów Zespołu Szkół w Gdowie w ramach projektu pn.:” „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie” o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU:

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1 Ad-rem Firma Szkoleniowa Anna Jędrzejczak- Wróblewska
ul. Julianowska 5/7 m.13
91-473 Łódź
55 440,00 zł 14 dni 13.12.2019
2 Biś Computers Bohdan Lisowski
ul. Stefana Batorego 1/3
31-135 Kraków
44 500,00 14 dni 13.12.2019
3 Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Oracka 6
32-700 Bochnia
29 990,00 14 dni 13.12.2019
4 Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius Waldemar Węglarz
ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12
34-700 Rabka- Zdrój
33 792,00 14 dni 13.12.2019
5 Różański Józef Ośrodek Szkolenia Fach
ul. Krótka 1
34-400 Nowy Targ
43 512,00 14 dni 13.12.2019
6 Grupa CSW Delta Sp. z o.o.
ul. Kopernika 17
28-300 Jędrzejów
31 500,00 14 dni 13.12.2019
7 Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR
ul. Klonowa 8
86-065 Łochowo
46 720,80 14 dni 13.12.2019

Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content