Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZSG. 26/1/2019 Wieliczka 19 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

ROZBUDOWĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GDOWIE Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU:

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia Okres gwarancji Termin płatności Termin wykonania zamówienia
1. F.P.H.U KRIS-BUD Krzysztof  Stańdo Stradomka 67 32-742 Sobolów 2 163 000,00 zł 60 miesięcy 14 dni Zgodnie z zapisami SIWZ
2. Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Jan Palej Ul. Łany 15, 32-700 Bochnia   1 745 793,82 zł 84 miesiące 14 dni Zgodnie z zapisami SIWZ

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

Numer oferty Liczba pkt. w kryterium  Cena (60%)   Liczba pkt. w kryterium Okres rękojmi (40%)     RAZEM  
1. 48,42 pkt. 28,57 pkt. Łącznie – 76,99 pkt.
2. 60 pkt. 40,00 pkt. Łącznie – 100,00 pkt.

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano ofertę:

Nr 2 Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Jan Palej, Ul. Łany 15, 32-700 Bochnia w cenie 1 745 793,82 zł

IV. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

nie dotyczy

V. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

nie dotyczy

VI. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

nie dotyczy


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content