Informacja z otwarcia ofert

Wieliczka, dnia 3 czerwca 2019r. 

ZSG. 26/1/2019 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GDOWIE Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zespół Szkół w Gdowie z siedzibą Gdów 405, zwany w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 500 000,00 zł

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.06.2019 r. do godz. 08:45 złożono 2 oferty

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  Okres gwarancji  Termin płatności

 Termin wykonania zamówienia

1.

F.P.H.U KRIS-BUD Krzysztof  Stańdo
Stradomka 67
32-742 Sobolów

2 163 000,00 zł 60 miesięcy 14 dni Zgodnie z zapisami SIWZ
2.

Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Jan Palej
Ul. Łany 15
32-700 Bochnia

1 745 793,82 zł 84 miesiące 14 dni

Zgodnie z zapisami SIWZ

 Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.

Wzory oświadczeń znajdują się w zał. nr 4 do SIWZ


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content