DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół w Gdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem https://zsgdow.edu.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół w Gdowie

Gdów 405

32-420 Gdów

Sekretariat: tel: 12 451 44 58

e-mail: sekretariat@zsgdow.edu.pl

 

Data publikacji strony internetowej: ……………….

Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2021 r.

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Zamieszczone na stronie internetowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-23.

– Część zamieszczonych na stronie informacji, w tym pochodzących od podmiotów zewnętrznych oraz przekazanych do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej, opublikowano w postaci załączników w formie skanów.

– Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

– zdjęcia zostały opublikowane nie posiadają opisu alternatywnego – nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań zostały opublikowane przed 2020-09-23.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

– podwyższony kontrast

– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

– możliwość powiększenia liter

– podświetlane linki

– mapa strony

– jasne tło

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 09 marca 2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół w Gdowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Joanna Świątkiewicz

e-mail: jswiatkiewicz@zsgdow.edu.pl

(dotyczy powiadomień o problemach z dostępnością strony internetowej oraz wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół w Gdowie

Do budynku prowadzą dwuskrzydłowe drzwi wejściowe. Budynek nie jest wyposażony w windę umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie znajduje się miejsce parkingowe, z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Można skorzystać z prawa wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest możliwe skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content