Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie

Powiat Wielicki za pośrednictwem Zespołu Szkół w Gdowie realizuje projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Jest on skierowany do uczniów i uczennic szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu Małopolski, w szczególności Zespołu Szkół w Gdowie.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji uczniów i uczennic szkół zawodowych na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży dla 45 uczniów i uczennic, dostosowanie wyposażenia ZSG w zakresie branży elektryczno-elektronicznej uzupełnionej branżą administracyjno-usługową do standardów rynkowych. W ramach projektu przygotowane zostaną także kursy i szkolenia, w czasie, których 140 uczniów i uczennice uzyska certyfikowane kwalifikacje do końca 2019 roku.

W wyniku projektu:

 • 48 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
 • 60 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
 • doposażone zostaną 2 pracownie zawodowe,
 • 45 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w płatnych miesięcznych stażach, łącznie co najmniej 200 uczniów i uczennic zostanie objętych ofertą projektu.

W ramach CKZ powstanie Rada Programowa, która działać będzie na postawie regulaminu.
W skład RP wejdą: przedstawiciele CKZ, organów prowadzącego, pracodawcy/przedsiębiorcy,
w tym w szczególności z branży wiodącej i uzupełniającej, przedstawiciele instytucji związanych
z zatrudnieniem i rynkiem pracy. Do zadań RP należeć będzie:

 • uchwalanie Regulaminu Rady i wprowadzanie do niego zmian,
 • monitorowanie jakości kształcenia,
 • opiniowanie kierunków kształcenia,
 • opiniowanie planów pracy, programów rozwoju na podstawie przedstawionych dokumentów/sprawozdań,
 • przygotowanie rekomendacji do zmian w programach kształcenia/ofercie placówki skierowanej dla uczniów/nauczycieli w ramach środków zewnętrznych,
 • proponowanie form kształcenia oraz zasad ich organizacji,
 • opiniowanie bieżącej działalności CKZ,
 • rekomendowanie podjęcia współpracy z kolejnymi pracodawcami i ich udział w procesie egzaminowania.

W ramach Projektu realizowany będzie Roczny Program Wspomagania (RPW). RPW dla  szkoły rozpoczyna się diagnozą ukończoną ułożeniem RPW. Realizowane zostaną działania niezbędne do rozwiązania zdiagnozowanych problemów (warsztaty, wykłady, konsultacje). Efektem pracy będzie  przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW w szkole w danym roku szkolnym i rekomendacje do przyszłego RPW. W każdym roku szkolnym realizowany będzie jeden RPW (jedna oferta doskonalenia).

Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie” o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowany jest  w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi  613 544,13 zł w tym dofinansowanie 552 044,13 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

 

W ramach Projektu będą realizowane w każdym roku (2017,2018, 2019):

 • kurs prawa jazdy (godz. 60/ u/u: 15);
 • kurs operatora wózków widłowych wraz z egzaminem (godz. 67; u/u: 15 );
 • kursu wychowawców kolonijnych wraz z potwierdzeniem kwalifikacji (godz. 36; u/u: 60 (2×30); 2018 i 2019
 • kurs uprawnień elektroenergetycznych do 1kV (godz. 40; u/u: 10);
 • kurs z serii ECDL PROFILE( godz. 96; u/u: 2×7);
 • kurs strzyżenia oraz układania włosów (godz. 20; u/u: 6 );
 • kurs farbowania włosów (godz. 15; u/u: 6 );
 • kurs trychologia – diagnozowanie i pielęgnacja skóry głowy i włosów (godz. 15; u/u: 6 );
 • kurs chemia preparatów fryzjerskich (godz.10;u/u: 6);
 • staże u pracodawców (godz. min. 150; u/u: 3×15);
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie zawodowym (teoretyczne 8 godz., praktyczne 20 godz. w dwóch kwalifikacjach w każdym roku; 2 grupy po 8 osób=16 u/u; 2 x 28 godz. = 56 godz./ rok);
 • szkolenie egzaminatorów ECDL, 2017 – 1 osoba, 2018 – 1 osoba,
 • cykl wspomagania dla nauczycieli (SORE) 2017/2018, 2018/2019

Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content